Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Kamień Pomorski

Interpelacje i zapytania

Rejestr interpelacji i zapytań składanych przez Radnych.

Numer temat Rodzaj Interpelujący Data wpływu Data odpowiedzi
161 - rozwiń dot. cmentarza w Trzebieszewie interpelacja Monika Kosińska 2023-10-27 2023-11-10
160 - rozwiń dot. współpracy z portalem kamienskie.info interpelacja Monika Kosińska 2023-06-29 2023-07-13
159 - rozwiń dot. uporządkowania drogi dojazdowej do Głazu Królewskiego interpelacja Bogdan Klamborowski 2023-06-29 2023-07-13
158 - rozwiń 1) dot. budowy chodnika wzdłuż ul. Klasztornej, 2) dot. budowy traktu spacerowego wzdłuż murów miejskich, 3) dot. budowy hamowni przy budynku starostwa, 4) dot. wycieku szamba na terenie mariny interpelacja Jacek Golusda 2023-06-29 2023-07-13
157 - rozwiń dot. współpracy z portalem kamienskie.info interpelacja Monika Kosińska 2023-05-26 2023-06-06
156 - rozwiń dot. głównej księgowej w Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej interpelacja Monika Kosińska 2023-05-26 2023-06-06
155 - rozwiń dot. zarzutów wobec byłej prezes KTBS Sp. z o.o. interpelacja Monika Kosińska 2023-05-26 2023-06-06
154 - rozwiń 1) dot. naprawy nawierzchni ciągu pieszych na terenie Parku im. Jana Pawła II, 2) dot. zmiany na stanowisku prezesa PGK sp. z o.o. interpelacja Bożena Muńdziakiewicz 2023-05-26 2023-06-06
153 - rozwiń 1) dot. "Dzikiej Plaży", 2) dot. projektu zagospodarowania "Dzikiej Plaży", 3) dot. stanowiska wiceprezesa PGK Sp. z o.o. w Kamieniu Pomorskim interpelacja Jadwiga Cuber 2023-04-28 2023-05-12
152 - rozwiń dot. przyłączenie budynku świetlicy w Grębowie do istniejącego wodociągu interpelacja Monika Kosińska 2023-02-24 2023-03-09
151 - rozwiń dot. złożenia wniosku o dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwości interpelacja Monika Kosińska 2023-02-24 2023-03-09
150 - rozwiń dot. braku Planu Zamówień Publicznych w Biuletynie Informacji Publicznej interpelacja Monika Kosińska 2023-02-24 2023-03-09
149 - rozwiń 1) dot. naprawy gwarancyjnej ścieżek w Parku Jana Pawła II, 2) dot. zamontowania anten telefonii komórkowej na wieży ciśnień, 3) dot. braku odpowiedzi na pismo WM Bałtycka 3-3B z dnia 22 sierpnia 2022 r. interpelacja Bożena Muńdziakiewicz 2023-02-24 2023-03-09
148 - rozwiń dot. opłaty adiacenckiej interpelacja Monika Kosińska 2022-12-23 2023-01-09
147 - rozwiń dot. zimowego utrzymania dróg i chodników na terenie miasta i gminy interpelacja Monika Kosińska 2022-12-23 2023-01-09
146 - rozwiń dot. Gminnego Rejestru Zabytków interpelacja Monika Kosińska 2022-12-23 2023-01-09
145 - rozwiń dot. połączeń autobusowych ze Szczecinem interpelacja Kazimiera Szymańska 2022-12-23 2023-01-09
144 - rozwiń dot. apelacji w sprawie budowie wiaty w Jarszewie interpelacja Monika Kosińska 2022-11-25 2022-12-09
143 - rozwiń dot. informacji nt. głównego księgowego w KTBS sp. z o.o. interpelacja Monika Kosińska 2022-11-25 2022-12-09
142 - rozwiń dot. terminu oddania do użytkowania budynku na cmentarzu znajdującego się na skrzyżowaniu ul. Szczecińskiej i Konopnickiej interpelacja Monika Kosińska 2022-11-25 2022-12-09
141 - rozwiń dot. inwestycji prowadzonej przez KTBS (budowa mieszkań przy ulicy Wolińskiej w Kamieniu Pomorskim) interpelacja Monika Kosińska 2022-11-25 2022-12-09
140 - rozwiń 1) dot. odp. na pismo od Wspólnoty Mieszkaniowej Bałtycka 3-3b, 2) dot. projektu regeneracji nawierzchni żwirowej w Parku Jana Pawła II, 3) dot. finansowania naprawy nawierzchni w Parku Jana Pawła II interpelacja Bożena Muńdziakiewicz 2022-11-25 2022-12-09
139 - rozwiń 1) dot. sprzedaży surowców wtórnych przez PGK sp. z o.o., 2) dot. realizacji inwestycji dot. budowy oczyszczalni ścieków we Wrzosowie, 3) dot. usunięcia barier architektonicznych przy ul. Kopernika, 4) dot. inwentaryzacji istniejących barier architektonicznych. interpelacja Jacek Golusda 2022-11-25 2022-12-09
138 - rozwiń dot. obsady rad nadzorczych gminnych spółek interpelacja Monika Kosińska 2022-10-28 2022-11-14
137 - rozwiń dot. zmiany nazwy strony na portalu facebook interpelacja Monika Kosińska 2022-10-28 2022-11-14
136 - rozwiń dot. udziału spółki KTBS jako oskarżyciela posiłkowego w postępowaniu dot. zarzutów korupcyjnych postawionych byłej prezes KTBS interpelacja Monika Kosińska 2022-10-28 2022-11-14
135 - rozwiń dot. wynagrodzeń zmiennych przyznanych prezesom i wiceprezesom spółek gminnych interpelacja Monika Kosińska 2022-10-28 2022-11-14
134 - rozwiń dot. przeniesienia Referatu Oświaty do budynku, w którym znajduje się Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna interpelacja Monika Kosińska 2022-09-30 2022-10-13
133 - rozwiń dot. lokali socjalnych i komunalnych będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Kamień Pomorski interpelacja Monika Kosińska 2022-09-30 2022-10-13
132 - rozwiń dot. wynagrodzeń prezesów i wiceprezesów gminnych spółek interpelacja Monika Kosińska 2022-09-30 2022-10-13
131 - rozwiń dot. gwarancji na rewitalizację Parku im. Jana Pawła II interpelacja Bożena Muńdziakiewicz 2022-09-30 2022-10-13
130 - rozwiń 1-3) dot. przeglądu gwarancyjnego w Parku Jana Pawła II, 4) dot. spotkania z przedstawicielami Wspólnoty Mieszkaniowej Bałtycka 3-3b interpelacja Bożena Muńdziakiewicz 2022-06-24 2022-07-06
129 - rozwiń naliczania opłat za odpady Polskiemu Związkowi Działkowców, Stowarzyszenie Ogrodowe ROD Krokus interpelacja Jacek Golusda 2022-06-24 2022-06-06
128 - rozwiń dot. pobierania opłat przez PGK Sp. z o.o. za worki na odpady segregowane interpelacja Monika Kosińska 2022-06-24 2022-07-06
127 - rozwiń 1) dot. awarii kanalizacji deszczowej i sanitarnej na marinie, 2) dot. utrzymania ścieżki dendrologicznej we Wrzosowie, 3) dot. usunięcia barier architektonicznych przy przejściu dla pieszych na ul. Kopernika interpelacja Jacek Golusda 2022-05-27 2022-06-10
126 - rozwiń 1) dot. przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego w Parku Jana Pawła II, 2) dot. uporządkowania rowu melioracyjnego wzdłuż ulicy Lipowej interpelacja Bożena Muńdziakiewicz 2022-05-27 2022-06-10
125 - rozwiń dot. wycinki drzew znajdujących się wzdłuż ulicy Lipowej interpelacja Monika Kosińska 2022-05-27 2022-06-10
124 - rozwiń dot. inwestycji prowadzonej przez KTBS (budowa mieszkań przy ulicy Wolińskiej w Kamieniu Pomorskim) interpelacja Monika Kosińska 2022-05-27 2022-06-10
123 - rozwiń dot. zamieszczania informacji dot. realizowanych zadań i wydarzeń na stronie internetowej Gminy Kamień Pomorski interpelacja Monika Kosińska 2022-05-27 2022-06-10
122 - rozwiń dot. organizacji zajęć wakacyjnych przez jednostki gminne (KADEK, MOSiR) interpelacja Monika Kosińska 2022-05-27 2022-06-10
121 - rozwiń 1) dot. usług, które będą wykonywane w budynku na Cmentarzu Komunalnym w Kamieniu Pomorskim, 2) dot. ścieżki żwirowej w Parku Jana Pawła II, 3) dot. wysłania pism do właścicieli działek przy ul. Lipowej zobowiązujących ich do uprzątnięcia tego terenu, 4) dot. przedsądowego wezwania do wykupienia przyłącza kanalizacyjnego przesłanego przez WM Bałtycka 3 , interpelacja Bożena Muńdziakiewicz 2022-03-25 2022-04-08
120 - rozwiń dot. wodociągu w miejscowości Grębowo interpelacja Monika Kosińska 2022-03-25 2022-04-08
119 - rozwiń dot. wycinki drzew znajdujących się wzdłuż ulicy Lipowej interpelacja Monika Kosińska 2022-03-25 2022-04-08
118 - rozwiń dot. ilości dzieci uczęszczających do placówek w gminie Kamień Pomorski interpelacja Monika Kosińska 2022-03-25 2022-04-08
117 - rozwiń dot. terminu oddania do użytkowania budynku na cmentarzu znajdującego się na skrzyżowaniu ul. Szczecińskiej i Konopnickiej interpelacja Monika Kosińska 2022-03-25 2022-04-08
116 - rozwiń dot. przeniesienia siedziby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z ul. Szczecińskiej do Mokrawicy interpelacja Monika Kosińska 2022-03-25 2022-04-08
115 - rozwiń 1) dot. miejsca przeznaczonego na pochówki na cmentarzu, 2) dot. spotkania z projektantami parku im. Jana Pawła II i naprawy alejek w parku, 3) dot. doprowadzenia wody do miejscowości Grębowo, 4) dot. odpowiedzi z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w spr. uporządkowania terenu przy ul. Lipowej interpelacja Bożena Muńdziakiewicz 2022-01-21 2022-02-03
114 - rozwiń dot. procesów karnych i zarzutów postawionych prezesom kamieńskich spółek interpelacja Monika Kosińska 2022-01-21 2022-02-03
113 - rozwiń dot. pełnienia funkcji Prezesa Kamieńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego interpelacja Monika Kosińska 2022-01-21 2022-02-03
112 - rozwiń dot. wpływów z opłaty za korzystanie z infrastruktury cmentarzy interpelacja Monika Kosińska 2022-01-21 2022-02-03
111 - rozwiń dot. przeglądu tablic ogłoszeniowych na terenie gminy Kamień Pomorski interpelacja Monika Kosińska 2022-01-21 2022-02-03
110 - rozwiń dot. wykazu dróg gminnych znajdujących się na terenie gminy Kamień Pomorski interpelacja Monika Kosińska 2022-01-21 2022-02-03
109 - rozwiń dot. akcji zima interpelacja Monika Kosińska 2021-11-26 2021-12-10
108 - rozwiń 1) dot. budowy obiektu nowej siedziby PGK, 2) dot. budowy kompostowni osadów, 3) dot. procesu prezesa kamieńskiego PGK interpelacja Monika Kosińska 2021-11-26 2021-12-10
107 - rozwiń 1) dot. nawierzchni w Parku Jana Pawła II, 2) dot. pisma do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, 3) dot. usunięcia awarii na Placu 5-go Marca, 4) dot. utwardzenia głównych alei na Cmentarzu Komunalnym w Kamieniu Pomorski interpelacja Bożena Muńdziakiewicz 2021-11-26 2021-12-10
106 - rozwiń 1) dot. monitoringu miejskiego, 2) dot. pracy zdalnej w szkołach, 3) dot. udostępnienia do użytku ulicy Al. Mistrzów interpelacja Anna Kowalska 2021-11-26 2021-12-10
105 - rozwiń 1) dot. budowy kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym, 2) dot. drzew przy ul. Kilińskiego interpelacja Jacek Golusda 2021-11-26 2021-12-10
104 - rozwiń dot. uzupełnienia ubytków w drodze na Głaz Królewski interpelacja Bogdan Klamborowski 2021-10-29 2021-11-10
103 - rozwiń 1) dot. systemu zraszaczy w Parku Jana Pawła II, 2) dot. przeglądu gwarancyjnego ścieżek w Parku Jana Pawła II, 3) dot. uporządkowania terenu wraz z rowami melioracyjnymi przy ul. Lipowej interpelacja Bożena Muńdziakiewicz 2021-10-29 2021-11-10
102 - rozwiń 1) dot. stanu realizacji inwestycji: budowa kaplicy, nowa siedziba spółki PGK, 2) dot. budowy kompostowni osadów oraz stopnia wykorzystania dotacji, 3) dot. artykułu pt. interpelacja Monika Kosińska 2021-10-29 2021-11-12
101 - rozwiń dot. usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej interpelacja Monika Kosińska 2021-09-30 2021-10-14
100 - rozwiń dot. zamieszczania informacji dot. realizowanych zadań i wydarzeń na stronie internetowej Gminy Kamień Pomorski interpelacja Monika Kosińska 2021-09-30 2021-10-14
99 - rozwiń dot. remontu świetlicy w Buniewicach interpelacja Monika Kosińska 2021-09-30 2021-10-14
98 - rozwiń 1) dot. przeglądu gwarancyjnego ścieżek w Parku Jana Pawła II, 2) dot. systemu zraszaczy w Parku Jana Pawła II, 3) oświetlenia klombu przy ul. Mickiewicza, 4) dot. oczyszczenia rowów przy ul. Lipowej, 5) dot. zamykanych pojemników na odpady przy ul. Wilków Morskich, 6) dot. remontu dachu kaplicy na cmentarzu w Kamieniu Pomorskim interpelacja Bożena Muńdziakiewicz 2021-09-30 2021-10-14
97 - rozwiń dot. drogi na Głaz Królewski interpelacja Bogdan Klamborowski 2021-09-30 2021-10-14
96 - rozwiń dot. przeznaczenia dotacji przez gminę dla Kamieńskiego Domu Kultury na organizację ferii zimowych w 2020 r. interpelacja Monika Kosińska 2021-06-28 2021-07-12
95 - rozwiń dot. oferty Kamieńskiego Domu Kultury interpelacja Monika Kosińska 2021-06-28 2021-07-12
94 - rozwiń dot. prowadzenia zajęć przez Kamieński Dom Kultury po zniesieniu obostrzeń interpelacja Monika Kosińska 2021-06-28 2021-07-12
93 - rozwiń dot. odpłatności za zajęcia organizowane przez Kamieński Dom Kultury interpelacja Monika Kosińska 2021-06-28 2021-07-12
92 - rozwiń dot. organizacji zajęć wakacyjnych przez Kamieński Dom Kultury interpelacja Monika Kosińska 2021-06-28 2021-07-12
91 - rozwiń dot. pozyskiwania środków zewnętrznych przez Kamieński Dom Kultury interpelacja Monika Kosińska 2021-06-28 2021-07-12
90 - rozwiń dot. lokalizacji koszy ulicznych do segregacji odpadów interpelacja Monika Kosińska 2021-06-28 2021-07-12
89 - rozwiń dot. częstotliwości odbioru odpadów komunalnych interpelacja Monika Kosińska 2021-06-28 2021-07-12
88 - rozwiń dot. jednostek stacjonujących na Marinie interpelacja Monika Kosińska 2021-06-28 2021-07-12
87 - rozwiń dot. doprowadzenia wodociągu do miejscowości Grębowo interpelacja Monika Kosińska 2021-06-28 2021-07-12
86 - rozwiń dot. zakupu wiat przystankowych interpelacja Monika Kosińska 2021-06-28 2021-07-12
85 - rozwiń dot. odnowienia oznakowania poziomego przejść dla pieszych interpelacja Monika Kosińska 2021-06-28 2021-07-12
84 - rozwiń dot. braku zmiany organizacji ruchu przy ul. Dworcowej i Jedności Narodowej interpelacja Monika Kosińska 2021-06-28 2021-07-12
83 - rozwiń dot. wiat na śmieci przy ul. Staromiejskiej interpelacja Monika Kosińska 2021-06-28 2021-07-12
82 - rozwiń dot. przeznaczenia budynku u zbiegu ulic Konopnickiej i Szczecińskiej interpelacja Monika Kosińska 2021-06-28 2021-07-12
81 - rozwiń 1) dot. drogi na Głaz Królewski, 2) dot. starego metalowego placu zabaw w Chrząstowie interpelacja Bogdan Klamborowski 2021-06-28 2021-07-12
80 - rozwiń dot. zabezpieczenia ogólnodostępnych koszy na odpady interpelacja Anna Kowalska 2021-06-28 2021-07-12
79 - rozwiń dot. zabezpieczenia kiosku przy zbiegu ulic Jedności Narodowej i B. Chrobrego interpelacja Anna Kowalska 2021-06-28 2021-07-12
78 - rozwiń dot. przestawienia zegara regulującego oświetlenie ulic interpelacja Kazimiera Szymańska 2021-04-30 2021-05-14
77 - rozwiń 1) dot. naprawy studzienki kanalizacyjnej, 2) dot. umycia znaków drogowych, 3) dot. utrzymania rowów przy ul. Lipowej, 4) dot. odp. na interpelację złożoną w dniu 28 grudnia 2020r. interpelacja Bożena Muńdziakiewicz 2021-04-30 2021-05-14
76 - rozwiń 1) dot. drogi na ul. Orzeszkowej, 2) dot. drogi na Głaz Królewski, 3) dot. drogi w Grabowie, 4) dot. placu zabaw w Chrząstowie interpelacja Bogdan Klamborowski 2021-04-30 2021-05-14
75 - rozwiń dot. zakupu ulicznych koszy do segregacji odpadów interpelacja Monika Kosińska 2021-04-30 2021-05-14
74 - rozwiń dot. naliczania opłat za zajęcie pasa drogowego przez PGK interpelacja Monika Kosińska 2021-04-30 2021-05-14
73 - rozwiń dot. częstotliwości odbioru odpadów komunalnych interpelacja Monika Kosińska 2021-04-30 2021-05-14
72 - rozwiń dot. zajęcia pasa drogowego przez PGK Sp. z o.o. w Kamieniu Pomorskim interpelacja Monika Kosińska 2021-03-26 2021-04-09
71 - rozwiń dot. wniosków na pozyskanie dofinansowania złożonych przez gminę i jednostki podległe interpelacja Monika Kosińska 2021-03-26 2021-04-09
70 - rozwiń dot. opłat za parking przy ratuszu interpelacja Monika Kosińska 2021-03-26 2021-04-09
69 - rozwiń dot. umieszczania ważnych informacji na stronie internetowej Gminy interpelacja Monika Kosińska 2021-03-26 2021-04-09
68 - rozwiń 1) dot. systemu nawadniania w Parku Jana Pawła II, 2) dot. przeglądu gwarancyjnego w Parku Jana Pawła II, 3) dot. kontroli umowy na usługi komunalne, 4) dot. cmentarza wojennego, 5) dot. wykorzystania opłaty uzdrowiskowej interpelacja Bożena Muńdziakiewicz 2021-03-26 2021-04-09
67 - rozwiń 1) dot. braku organizacji 29 finału WOŚP, 2) dot. przetargu na odśnieżanie gminy interpelacja Jadwiga Cuber 2021-02-19 2021-03-04
66 - rozwiń dot. ilości jednostek stacjonujących na terenie spółki Marina Kamień Pomorski interpelacja Monika Kosińska 2021-02-19 2021-03-04
65 - rozwiń dot. sposobu dostarczania decyzji podatkowych mieszkańcom gminy interpelacja Monika Kosińska 2021-02-19 2021-03-04
64 - rozwiń 1) dot. wybudowania chodnika przy ul. Klasztornej, 2) dot. odśnieżania chodników i ulic na terenie gminy interpelacja Jacek Golusda 2021-02-19 2021-03-04
63 - rozwiń 1) dot. remontu i udostępnienia kaplicy na cmentarzu, 2) dot. udostępnienia toalety na cmentarzu, 3) dot. przeglądu Parku Jana Pawła II interpelacja Bożena Muńdziakiewicz 2020-12-28 2021-01-11
62 - rozwiń dot. inwestycji realizowanej przez KTBS Sp. z o.o. interpelacja Monika Kosińska 2020-12-28 2021-01-11
61 - rozwiń dot. utrzymania zimowego na terenie miasta i gminy interpelacja Monika Kosińska 2020-12-28 2021-01-11
60 - rozwiń dot. informacji nt. punktów przyjmujących odpady z gospodarstw rolnych zapytanie Monika Kosińska 2020-10-09 2020-10-21
59 - rozwiń dot. szczepień ochronnych przeciw grypie dla emerytów zapytanie Jadwiga Cuber 2020-10-09 2020-10-21
58 - rozwiń dot. postawienia zarzutów Prezesowi Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zapytanie Monika Kosińska 2020-09-04 2020-09-18
57 - rozwiń dot. budowy kompostowni odpadów organicznych w Mokrawicy przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej zapytanie Monika Kosińska 2020-09-04 2020-09-18
56 - rozwiń dot. budowy nowej siedziby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej zapytanie Monika Kosińska 2020-09-04 2020-09-18
55 - rozwiń dot. sprzedaży lokali na kwartale dominikańskim zapytanie Monika Kosińska 2020-09-04 2020-09-18
54 - rozwiń dot. nasadzeń oraz gwarancji na prace wykonane w ramach rewitalizacji Parku Jana Pawła II zapytanie Monika Kosińska 2020-09-04 2020-09-18
53 - rozwiń dot. organizacji przez KaDeK i MOSiR bezpłatnych zajęć dla dzieci i młodzieży zapytanie Monika Kosińska 2020-09-04 2020-09-18
52 - rozwiń dot. kosztu organizacji ferii zimowych organizowanych przez Kamieński Dom Kultury oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zapytanie Monika Kosińska 2020-09-04 2020-09-18
51 - rozwiń dot. utworzenia kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Kamieniu Pomorskim interpelacja Anna Kowalska 2020-09-04 2020-09-18
50 - rozwiń dot. umowy w spr. utrzymania i zagospodarowania zieleni, placów zabaw, boisk i siłowni zewnętrznych interpelacja Monika Kosińska 2020-06-25 2020-07-09
49 - rozwiń dot. kosztu usunięcia trzcin na "dzikiej plaży" przy ul. Wilków Morskich interpelacja Monika Kosińska 2020-06-25 2020-07-09
48 - rozwiń dot. zamontowania lampy/halogenu przy ul. Piastowej interpelacja Anna Kowalska 2020-07-25 2020-07-09
47 - rozwiń dot. usunięcia niebezpiecznych elementów z placu zabaw w Chrząstowie interpelacja Bogdan Klamborowski 2020-06-25 2020-07-09
46 - rozwiń dot. przeznaczenia pomieszczenia dla Sołectwa Górki interpelacja Jacek Socha 2020-06-25 2020-07-09
45 - rozwiń dot. możliwości korzystania z usług Uzdrowiska przez mieszkańców Kamienia Pomorskiego interpelacja Jadwiga Cuber 2020-06-25 2020-07-09
44 - rozwiń 1) dot. budowy chodnika przy ul. Klasztornej, 2) dot. budowy mieszkań przy ul. Okrzei, 3) dot. traktu spacerowego wzdłuż murów miejskich, 4) dot. utwardzenia placu przy ul. Wilków Morskich, 5) dot. sprzedaży nieruchomości przy ul. Wąskiej, 6) dot. rozdysponowania kostki brukowej interpelacja Jacek Golusda 2020-06-25 2020-07-09
43 - rozwiń dot. ilości zwodowanych jednostek na marinie w 2019 r. zapytanie Monika Kosińska 2020-05-21 2020-06-04
42 - rozwiń dot. działalności Marina Sp. z o.o. zapytanie Monika Kosińska 2020-05-21 2020-06-04
41 - rozwiń dot. prac konserwacyjnych wykonywanych na marinie technicznej zapytanie Monika Kosińska 2020-05-21 2020-06-04
40 - rozwiń dot. przyznanych zniżek na Marinie w okresie pandemii zapytanie Monika Kosińska 2020-05-21 2020-06-04
39 - rozwiń dot. zalania siedziby WOPR zapytanie Monika Kosińska 2020-05-21 2020-06-04
38 - rozwiń dot. nasadzeń zastępczych w Parku Jana Pawła II zapytanie Monika Kosińska 2020-05-21 2020-06-04
37 - rozwiń dot. wyburzenia części budynku po byłym hotelu żeglarskim zapytanie Monika Kosińska 2020-05-21 2020-06-04
36 - rozwiń dot. częstotliwości odbioru odpadów komunalnych interpelacja Monika Kosińska 2020-05-21 2020-06-04
35 - rozwiń dot. przeznaczenia oszczędności na przewozie dzieci do szkół w czasie epidemii interpelacja Monika Kosińska 2020-05-21 2020-06-04
34 - rozwiń dot. utrzymania i zagospodarowania zieleni, placów zabaw, boisk i siłowni zewnętrznych interpelacja Monika Kosińska 2020-05-21 2020-05-28
33 - rozwiń dot. rozbiórki trybuny głównej na stadionie miejskim interpelacja Monika Kosińska 2020-05-21 2020-06-04
32 - rozwiń dot. wykonania testów pracownikom przedszkoli interpelacja Anna Kowalska 2020-05-21 2020-06-04
31 - rozwiń dot. zmiany uchwały zmieniającej limit sprzedaży mieszkań komunalnych interpelacja Kazimiera Szymańska 2020-05-21 2020-06-04
30 - rozwiń dot. uszkodzonej lampy oświetlenia ulicznego na ul. Wolińskiej zapytanie Monika Kosińska 2020-03-06 2020-03-20
29 - rozwiń dot. informacji nt. wniosków o zwrot podatku akcyzowego zapytanie Monika Kosińska 2020-03-06 2020-03-20
28 - rozwiń dot. segregacji odpadów w Urzędzie Miejskim i jednostkach podległych zapytanie Monika Kosińska 2020-03-06 2020-03-20
27 - rozwiń dot. sygnalizacji świetlnej oraz oznakowania na ul. Szczecińskiej zapytanie Monika Kosińska 2020-03-06 2020-03-20
26 - rozwiń dot. sprzedaży budynku po Szkole Podstawowej w Górkach zapytanie Jacek Socha 2020-03-06 2020-03-19
25 - rozwiń dot. informacji nt. rozdysponowania blaszanych pawilonów z targowiska miejskiego zapytanie Monika Kosińska 2020-01-31 2020-02-14
24 - rozwiń dot. przetargu na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni, placów zabaw, boisk i siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Kamień Pomorski interpelacja Monika Kosińska 2020-01-31 2020-02-14
23 - rozwiń dot. przetargów na usługi komunalne na terenach publicznych gminy interpelacja Monika Kosińska 2020-01-31 2020-02-14
22 - rozwiń dot. informacji nt. wniosików na pozyskanie dofinansowania od 2015 r, interpelacja Monika Kosińska 2020-01-31 2020-02-14
21 - rozwiń dot. braku informacji nt. programu interpelacja Monika Kosińska 2020-01-31 2020-02-14
20 - rozwiń dot. zagospodarowania działki o byłym przedszkolu na ul. Wolińskiej interpelacja Monika Kosińska 2020-01-31 2020-02-14
19 - rozwiń dot. dotacji z programów rządowych "Maluch +" i "Senior+" interpelacja Monika Kosińska 2020-01-31 2020-02-14
18 - rozwiń dot. wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę w spr. uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej interpelacja Monika Kosińska 2020-01-31 2020-02-14
17 - rozwiń dot. przejęcia przez gminę budynku dworca PKP interpelacja Monika Kosińska 2020-01-31 2020-02-14
16 - rozwiń dot. zapytania ofertowego w sprawie wyboru zarządcy cmentarza interpelacja Anna Kowalska 2020-01-31 2020-02-14
15 - rozwiń dot. przekazania ulotek informacyjnych w sprawie segregacji śmieci interpelacja Anna Kowalska 2020-01-31 2020-02-14
14 - rozwiń 1) dot. wniosku o wygaszenie pozwolenia wodnoprawnego, 2) dot. pozyskiwania środków zewnętrznych, 3) dot. zwrotu dotacji na budowę wiaty w Jarszewie, 4) dot. środków na zakup nowego samochodu pożarniczego interpelacja Monika Kosińska 2019-12-30 2020-01-13
13 - rozwiń dot. działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i powołania PGK Eksploatacja interpelacja Monika Kosińska 2019-12-20 2020-01-03
12 - rozwiń dot. powołania spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Eksploatacja. interpelacja Jacek Golusda 2019-12-20 2020-01-03
11 - rozwiń 1) dot. działalności spółki PGK, 2) dot. inwestycji przeprowadzonej w parku Jana Pawła II, dot. 3) dot. kontroli składanych deklaracji dot. gospodarki odpadami interpelacja Monika Kosińska 2019-11-15 2019-11-29
10 - rozwiń dot. postawienia znaku ograniczenia prędkości przy ul. Staromiejskiej interpelacja Anna Kowalska 2019-09-27
9 - rozwiń 1) dot. szczepień ochronnych przeciw grypie, 2) dot. przeznaczenia działki po byłym przedszkolu na ul. Wolińskiej interpelacja Jadwiga Cuber 2019-09-27
8 - rozwiń 1) funkcjonowanie szpitala, 2) koszt wynajmu obiektów na terenie gminy, 3) informacja dot. przejętych działek od Wojewody Zachodniopomorskiego, 4) oświetlenie uliczne, 5) sygnalizacja świetlna, 6) odnowienie pasów na przejściach dla pieszych, 7) remont ul. Dworcowej i Jedności Narodowej, 8) dzika plaża, 9) czwartkowe pikniki, 10) program naprawczy interpelacja Monika Kosińska 2019-06-28 2019-07-09
7 - rozwiń 1) dot. remontu świetlicy w Kukułowie, 2) dot. strajku nauczycieli, 3) ustawienia radaru w miejscowości Jarszewo zapytanie Michał Moskiewicz 2019-03-29 2019-04-12
6 - rozwiń 2 zapytania dot. strajku nauczycieli zapytanie Jadwiga Cuber 2019-03-29 2019-04-12
5 - rozwiń 1) dot. złożenia wniosku do Ministerstwa Sportu i Turystyki, 2) dot. wniosku do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 3) dot. kontroli realizacji projektu budowy wiaty w Jarszewie interpelacja Monika Kosińska 2019-02-22 2019-03-08
4 - rozwiń 1) dot. remontu dachu SP nr 1, 2) dot. termomodernizacji budynku OSP w Trzebieszewie, 3) dot. rejestru umów za 2017 i 2018 rok, 4) dot. umowy nr 47/2016 na wynajem lokalu dla zakładu gastronomicznego zapytanie Monika Kosińska 2019-02-01 2019-02-15
3 - rozwiń 1) dot. zamontowania lampy przy ul. Gryfitów, 2) dot. nieruchomości po byłym "Kleciu" zapytanie Anna Kowalska 2019-02-01 2019-02-15
2 - rozwiń 1) dot. zanieczyszczania środowiska 2) dot. działań podejmowanych przez gminę w stosunku do osób zanieczyszczających środowisko 3) dot. utrzymania czystości i porządku na terenie prywatnych posesji 4) dot. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności zapytanie Jadwiga Cuber 2019-02-01 2019-02-15
1 - rozwiń 1) farma wiatrowa w Jarszewie, 2) strefa ekonomiczna, 3) konflikt na stadionie po meczu Gryf-Vineta Wolin zapytanie Michał Moskiewicz 2018-12-28 2019-01-11